Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.noze.veem.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržovať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP). Objednaním tovaru dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Predávajúci: spoločnosť VEEM, s.r.o., so sídlom Necpaly 300, 038 12 Necpaly, IČO - 36390518, IČ DPH - SK2020120938, zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina č. 12066/L.

Kupujúci: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu smartleo.sk.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.noze.veem.sk Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese noze@veem.sk alebo telefonicky na čísle: 0905 520 370 Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky. Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

Objednávka tovaru musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • Telefonne číslo a email
 • Presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet)
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru  (poštou, UPS, osobný odber)

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)


PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

 • bankovým prevodom:  UniCredit Bank, a.s., Martin, číslo účtu: 6622865014/1111
 • elektronickým bankovníctvom kreditnou alebo debetnou kartou prostredníctvom firmy PayPal

Pri prevzatí tovaru:

 • poštovou alebo kuriérnou dobierkou
 • osobne

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.  V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložený daňový doklad. Účtovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.noze.veem.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.


DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom prípadne osobne).

Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie alebo nedoručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie, zavinené doručovateľom (pošta, kuriér). Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (storno objednávky)

Storno objednávky zo strany kupujúceho - ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu. V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). V prípade, že sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená kúpna cena:

 • odošlite dopis (na adresu VEEM, s.r.o., P.O.Box 1, 038 12 Necpaly) alebo email na noze@veem.sk s textom:  Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím správne číslo účtu).  Dátum a podpis
 • tovar, ktorý budete odosielať v rámci tejto záruky späť na našu adresu (VEEM, s.r.o., P.O.Box 1, 038 12 Necpaly), musí byť v  pôvodnom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný s originálnym dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.
 • tovar je potrebné do lehoty 7 dní od prevzatia doručiť na našu adresu
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru.
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, bohužiaľ, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť


ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY NA TOVARE, ZÁRUKA

Tovar je odosielaný dôkladne zabalený. Ak je obal prepravou neprimerane poškodený, kupujúci ho môže odmietnuť.  Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Záruka  - podľa novely Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov.  V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci, alebo jej opravou, v prípade, že nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pred jej prevzatím, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou, má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním výrobku
 • odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné


POUŽITIE OBSAHU STRÁNOK

© 2000-2021 VEEM, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia VEEM, s.r.o. zakázané.